ചൂട് ചോറിന്റെയും കഞ്ഞിയുടെയും ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു കഷണം മീൻ വറുത്തത് മാത്രം മതിയാകും ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക്. 

Gandhi’s frank disposition seems to be intentionally crafted. Twenty nine-year-old Sebin Cyriac, who filmed Gandhi’s deep-sea dive for his vlog, said, “He gave me complete freedom to do the video. Not even once did he ask me to follow a format. He liked the fact that I liked it natural”.

When YouTuber Sebin Cyriac got a call from Rahul Gandhi’s office last week confirming that he has been chosen to accompany the Gandhi scion on a deep-sea fishing trip during his Kerala visit, Cyriac was surprised.

Notify me We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.